ANUNCIO. Aprobación definitiva da Modificación do Anexo de Subvencións 2022

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de abril de 2022, acordou a aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2022. Expediente n.º 2022/T002/000012.

O expediente someteuse ao trámite de información pública polo prazo de quince días, contados desde o día seguinte ao da inserción do anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, para que as persoas interesadas puidesen examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimasen oportunas.

Durante o devandito prazo de información pública non se presentaron alegacions ou suxestións, polo que se considera aprobado definitivamente o devandito acordo plenario e o expediente de modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2022 no seguinte sentido:

 NOMINATIVAS 2022

PARTIDA

ENTIDADE

IMPORTE

DESTINO

CARÁCTER

230/489.00

Solidaridade Galega co Pobo Saharaui

1.780

Programa Vacacións en Paz

Postpagable

230/489.00

Cáritas Diocesana de Santiago- Parroquia de Cee

3.000

Convenio

Postpagable

340/489.00

Unión Club Cee

6.000

Convenio

Postpagable

340/489.00

ACB Costa da Morte

4.000

Convenio

Postpagable

340/489.00

Asociación Deportiva Olimpia Cee

2.500

Convenio

Postpagable

340/489.00

S.D Ameixenda

2.200

Convenio

Postpagable

340/489.00

Club Arte e Movemento

1.200

Convenio

Postpagable

340/489.00

Fútbol Sala Feminino Villa de Cee

2.200

Convenio

Postpagable

330/489.01

Fundación Fernando Blanco

18.000

Convenio

Prepagable

340/489.00

Atlético Pereiriña Fútbol Club ( G70111729)

0

Convenio

Postpagable

340/472.00

VIRAXES, S.L.

80.000

Resultado da explotación

Postpagable

330/489.01

Asociación de Amigos da Xunqueira ( G67767681)

20.000 €

Convenio

Prepagable

 EN CONCURRENCIA 2022

PARTIDA

ENTIDAD

IMPORTE

DESTINO

230/480.00

Segundo necesidades

5.000

emerxencias sociais

230/481.00

Sen especificar

5.000

Premios, libros etc becas comedor servizos sociais

330/481.00

Sen especificar

370

Premios de campaña de lectura etc cultura

Contra a aprobación definitiva da modificación do anexo de subvencións poderá interpoñerse directamente o recurso contencioso na forma e prazos establecidos na Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Cee, 31 de maio de 2022

Alcaldesa do Concello de Cee

Margarita Lamela Louzán


Mais información:

Aprobación definitiva da Modificación do Anexo de Subvencións 2022

Deja un comentario

TurismoCee