ANUNCIO. Aprobación Inicial da Transferencia de Crédito 2/2021

Anuncio Aprobación Inicial

O Pleno do Concello de Cee, en sesión celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Dotar as partidas de crédito suficiente para sufragar a realización do gasto, mediante a correspondiente modificación orzamentaria, dentro do orzamento para o 2020 prorrogado para 2021 (baixo a modalidade de transferencia de crédito, minorándose as partidas incluídas na ficha anexa), por un importe de 43.264,65€.

SEGUNDO: Este importe se destinará a facer fronte aos gastos que ocasionará o outorgamento dunha subvención nominativa a favor de AFAFES para a adecuación das instalacións ao centro de día e a realización da obra de Renovación das canalizacións de saneamento na Aveninda Fernando Blanco, entre a rúa da Escola e O cruce coa Avenida Lino Rodríguez Madero.

FICHA DE TRANSFERENCIAS PROPOSTAS – EXPEDIENTE 02/2021

PARTIDA IMPORTE PARTIDA  IMPORTE
DISMINUC DISMINUC AUMENTO AUMENTO
920/160.00 33.264,65 € 151/619.21 33.264,65
920/480.00 2.810 €
330/481.00 5.630 €
231/489.00 1.560 € 231/780 10.000 €
TOTAL 43.264,65 €

 

O dito expediente sométese ao trámite de información pública polo prazo de quince días hábiles, a contar dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante o cal os interesados poderán presentar reclamacións ou suxestións, de acordo co sinalado no artigo 169.1 e 177 do RDL 2/2004.

Se houbese reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes, en caso contrario entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional.

En Cee, o 31 de maio de 2021.

Alcaldesa do Concello de Cee

Margarita Lamela Louzán

Prazo de alegacións:

Dende o 08/06/2021 ata o 29/06/2021

Más información:

Aprobación Inicial da Transferencia de Crédito 2/2021

Deja un comentario

TurismoCee