ACTUALIZADO 08/06/2022: APROL RURAL 2022

APROL RURAL 2022

Recibida resolución de concesión da Consellería de Emprego e Igualdade en relación ao expediente TR351G 2022/000016-1 pola que se concede unha subvención para a contratación dun traballador o abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL Rural) e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2022 (DOG núm. 21, do 1 de febreiro).

Visto que a orde de convocatoria establece “As entidades beneficiarias da subvención solicitarán as persoas traballadoras que necesiten mediante a presentación de oferta de emprego na oficina pública de emprego, nos modelos normalizados para o efecto, facendo referencia aos requisitos e características que deben reunir as persoas traballadoras que se contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes aos postos de traballo ofertados, debendo presentarse unha por cada categoría profesional dentro de cada ocupación, que deberá responder á codificación prevista no Catálogo nacional de ocupacións (CNO)…”

Este Concello procederá a contratación dentro do programa APROL RURAL 2022, unha vez publicadas as bases do proceso selectivo na SEDE, dun traballador para o desenvolvemento do servizo “Brigada de obras e servizos de mantemento e conservación” a través de oferta de emprego ante o SEPE de Cee,

 • Contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral.
 • Duración: Nove (9) meses
 • Nº de traballadores: 1.
 • Selección de candidatos: Oferta de emprego no Servizo Público de Emprego.
 • Requisitos específicos: Orde do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL Rural) e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2022 (DOG núm. 21, do 1 de febreiro).

Colectivos prioritarios.

“5. Terán preferencia, en todo caso, os colectivos con especiais dificultades de inserción laboral e, se é o caso, aqueles que teñan previsto a realización deste tipo de medidas no seu itinerario de inserción profesional, tales como:

 1. a) Mulleres, en especial aquelas que acrediten a condición de vítimas de violencia de xénero.
 2. b) Menores de 30 anos, en especial as persoas demandantes do primeiro emprego ou aquelas sen cualificación profesional.
 3. c) Persoas paradas de longa duración.
 4. d) Persoas con discapacidade.
 5. e) Persoas desempregadas que esgotasen as prestacións e subsidios por desemprego a que tivesen dereito.
 6. f) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.
 7. g) Integrantes de colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión social, especial­mente persoas beneficiarias da renda de integración social de Galicia.

Así mesmo, terase en conta o menor nivel de protección por desemprego das posibles persoas beneficiarias, así como a existencia de responsabilidades familiares, entendéndo­se por estas ter a cargo da persoa traballadora desempregada que se contrate o/a cónxuxe, parella de feito, fillos e fillas menores de vinte e seis anos ou maiores con discapacidade, persoas maiores incapacitadas ou menores en acollemento”.

Más información: Técnico local de emprego.

ACTUALIZADO 25/05/2022

Bases proceso selectivo de contratación APROL RURAL 2022

EXP: 2022/E001/000007

Bases que rigen la convocatoria y el proceso de selección en régimen laboral temporal de un trabajador para l prestación del servicio “Brigada de obras y servicios de mantenimiento y conservación APROL 2022

ACTUALIZADO 27/05/2022

Anuncio candidatos remitidos oferta de emprego APROL RURAL 2022 e apertura prazo inscrición

Anuncio candidatos remitidos oferta de emprego APROL RURAL 2022 e apertura prazo inscrición

Prazo de inscrición 3 días hábiles (Do 28/05/2022 ata o 01/06/2022 ambos inclusive)

ACTUALIZADO 03/06/2022

Listas de admitidos e excluidos APROL RURAL 2022 e convocatoria probas.

Listas de admitidos e excluidos APROL RURAL 2022 e convocatoria probas.

Convocar ós candidatos admitidos o mércores, 08/06/2022 ás 09:30 horas no Antigo Instituto Raíces (Rúa Buenaventura Castro Rial, s/n 15270 Cee A Coruña), para a realización da proba práctica establecida na fase de oposición.
Convocar ós candidatos admitidos o mércores, 08/06/2022 ás 11:00 horas no Antigo Instituto Raíces (Rúa Buenaventura Castro Rial, s/n 15270 Cee A Coruña), para a realización da proba de galego establecida na fase de oposición

ACTUALIZADO 08/06/2022

Puntuacións totais desagregadas e proposta de seleción de candidatos e reservas APROL RURAL 2022

1 comentario en «ACTUALIZADO 08/06/2022: APROL RURAL 2022»

 1. Por favor avíseme en el momento de las pruebas de socorristas.
  Soy TES, Curso de Incendios Urbanos y Forestales, Vigilante de Seguridad, Vigilante de Explosivos, Escolta Privado y un largo etc.
  Eso sí, nado como un pato.
  Pero entiendo, no tiene importancia dado que el aprobado para la BRIGADA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO APROL2022, tampoco tiene ninguna experiencia y ha sacado la máxima puntuación; por encima de otros candidatos con experiencia demostrable.
  Cuando quieran les paso la talla del uniforme y el número de cuenta.

  Responder

Deja un comentario

TurismoCee