ACTUALIZADO 12/01/2022: Bolsa de Emprego para as substitución do posto de Oficial de Primeira de Mantemento de Polideportivos

BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS SUBSTITUCIÓNS DO POSTO OFICIAL DE PRIMEIRA DE MANTEMENTO DE POLIDEPORTIVOS EN SUPOSTOS DE AUSENCIA, INCAPACIDADE E SITUACIÓNS ANÁLOGAS DA TITULAR

Obxecto da convocatoria.

É obxecto das presentes bases regular o proceso de selección dun traballador/a para substitución en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular do posto, creándose unha bolsa de traballo da que formarán parte aqueles/as aspirantes que fosen seleccionados, co fin de cubrir ditas necesidades.

A selección de traballador/a será para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente (persoal laboral fixo, IV. Técnicos auxiliares, Oficial de primeira).

A bolsa de emprego non xerará por si mesma dereito algún fronte ao Concello e, por tanto, non producirá relación xurídica algunha co mesmo. Só ten o efecto de poder ser chamado polo Concello segundo a orde obtida na bolsa de emprego, en caso de necesidade.

Presentación de instancias.

Ata o día 15 de outubro de 2021. 

As instancias dirixiranse ó alcalde do Concello de Cee e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de 9 a 13.30 horas, situado na rúa Domingo Antonio de Andrade, s/n, 15270 Cee, A Coruña, ou na forma prevista nas Leis 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, ata o día 15 de outubro de 2021, nos modelos normalizados que figuran como anexos a estas bases.

Bases íntegras da convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a substitución do posto de oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular

Bases íntegras da convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a substitución do posto de oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular

ACTUALIZADO 08/11/2021

Aprobación listaxe provisional de admitidos/excluídos para a formación dunha bolsa de emprego para a substitución do posto «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular»

Aprobación listaxe provisional de admitidos/excluídos para a formación dunha bolsa de emprego para a substitución do posto «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular»

Prazo de alegacións: Ata o día 22 de novembro (inclusive)

ACTUALIZADO 30/11/2021

Aprobación listaxe definitivo de admitidos/excluídos para a formación dunha bolsa de emprego para a substitución do posto «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular» e convocatoria de exame. 

Aprobación listaxe definitivo de admitidos/excluídos para a formación dunha bolsa de emprego para a substitución do posto «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular» e convocatoria de exame. 

Convocatoria das probas:

Día 13/12/2021 ás 9:00 h. no Pavillón Polideportivo Municipal sito na rúa da Escola para a realización das probas de electricidade, fontanería e limpeza. 

Día 14/12/2021 ás 09:00 h. no Antigo IES Agra de Raíces sito na rúa Buenaventura Castro Rial para a realización das probas de cerrallaría, albanelería, carpintería metálica e pintura.

ACTUALIZADO 17/12/2021

Puntuacións provisionais das probas da fase de oposición da bolsa de emprego «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular».

Puntuacións provisionais das probas da fase de oposición da bolsa de emprego «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular».

Prazo de alegacións: ata o día 31 de decembro de 2021 (inclusive)

ACTUALIZADO 05/01/2022

Puntuacións definitivas das probas da fase de oposición da bolsa de emprego «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular» e convocatoria da proba de galego.

Puntuacións definitivas das probas da fase de oposición da bolsa de emprego «Oficial de primeira de mantemento de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular» e convocatoria da proba de galego.

Convocatoria para a proba de coñecemento do idioma galego, o día 11 de xaneiro de 2022 ás 10.00 h. na segunda planta do concello de Cee (Domingo Antonio de Andrade, s/n 15270 – Cee)

ACTUALIZADO 12/01/2022

Decreto puntuaciones definitivas e constitución bolsa de emprego mantemento polideportivo

Decreto puntuaciones definitivas e constitución bolsa de emprego mantemento polideportivo

Deja un comentario

TurismoCee