Proceso selectivo animador cultural. Puntuacións parciais e totais.

Puntuacións das fases de concurso, oposición e totais de procedemento.

As alegacións poderán presentaranse no rexistro municipal ou por calquera dos medios que establece o artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común como alternativa á presentación no rexistro municipal entre o 11/11/2016 e o 22/11/2016. Non obstante, neste último caso, deberá anticiparse a mesma, a través de calquera medio que permita deixar constancia (fax, telegrama etc…) que deberá ter entrada no rexistro do Concello antes de que remate o prazo de  presentación de alegacións.

TurismoCee