Actualizado 11/05/2023: Estabilización de Emprego Público 2022. Concello de Cee

Actualizado 14/12/2022

Bases Xerais Estabilización de emprego público Extraordinaria. Publicación BOP

Actualizado 19/12/2022

Bases Xerais Estabilización de emprego público Extraordinaria. Publicación DOG

Actualizado 02/02/2023

Lista provisional de admitidos/excluídos e nomeamento do Tribunal Cualificador Específico no proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022.

Actualizado 23/02/2023

Emenda previa á listaxe de admitidos e excluídos no proceso para a estabilización no proceso para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinario de 2022

Actualizado 10/03/2023

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 do concello de Cee

Actualizado 04/04/2023

Cualificación final e relación de aprobados provisionais do proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 do concello de Cee

Actualizado 17/04/2023

Cualificación final e relación de aprobados provisionais e data da proba de coñecemento do galego do proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 do concello de Cee
Proba de galego o 4 de maio de 2023  na Sala de Xuntas (2º andar da Casa do Concello) ás 9.30 h.

Actualizado 09/05/2023

Cualificación final e relación de aprobados do proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 do concello de Cee
Os candidatos aprobados deberán presentar dentro do prazo de 20 días naturais, contados dende publicación da relación de aprobados, os documentos acreditativos de capacidade e mais os requisitos esixidos na convocatoria:
a. Documento nacional de identidade mediante copia compulsada.
b. Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións públicas e non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
c. Fotocopia do número de afiliación á Seguridade Social acompañada do orixinal, ou de ser o caso, xustificación de non estar afiliado.
d. Documento acreditativo de conta bancaria.

Actualizado 11/05/2023

Resolución proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 do concello de Cee

Actualizado 18/05/2023

Anuncio BOP. Resolución proceso para a estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 do concello de Cee e contratar como persoal laboral fixo os aspirantes que superaron o proceso

Deja un comentario

TurismoCee