ACTUALIZADO 18/04/2023. PEL CONCELLOS 2023. Contratación de tres peóns, un oficial de 2ª e un oficial de 2ª/condutor para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2023.

Convocatoria para a contratación de cinco traballadores que se realizará a través da Oficina de Servizo Público de Emprego de Cee.

CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS, UN OFICIAL DE 2ª E UN OFICIAL DE 2ª/CONDUTOR PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2023

Nos próximos días procederase á publicación da oferta na Oficina Pública de Emprego de Cee

BASES

Bases reguladoras PEL CONCELLOS 2023

Bases reguladoras PEL CONCELLOS 2023

Concesión PEL CONCELLOS 2023

Concesión PEL CONCELLOS 2023

ACTUALIZADO 5/4/2023

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

a) Obrigatoriamente
 Solicitude nos modelos normalizados que figuran como anexos a estas bases.
 Documentación acreditativa de estar en situación de desemprego na data de inicio do proceso selectivo (Tarxeta de desemprego, certificado de períodos de inscrición, …)
 Para a posto de oficial de 2ª/condutor acreditar segundo establece o real decreto 818/2009 de 8 de maio de 2009 polo que se aproba o regulamento xeral de condutores.

Estar en posesión do permiso de condución B si a data do mesmo é anterior ao oito de decembro de 2009.
Estar en posesión do permiso de condución C1+E si a data do mesmo e posterior ao oito de decembro de 2009.
 No suposto de estar exento de realizar a proba de galego. Acreditación de estar en posesión do CELGA 1 ou ter superado o curso de perfeccionamento en lingua galega ou nivel equivalente.
 Documentación acreditativa de atoparse nalgunha das situacións de exclusión  social sinaladas no punto 7 do artigo 5 destas bases.
a. Mulleres, ao ter un diferencial de índice de desemprego rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.
b. Maiores de 45 anos.
c. Persoas desempregadas de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un mínimo dun ano inscritos como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego.
d. Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grao igual o superior al 33%. A acreditación da discapacidade será comprobada polos concellos no proceso de selección das persoas a contratar.
e. Persoas en situación de drogodependencia.
f. Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.
g. Persoas con fogar monoparental.
h. Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.
i. Persoas vítimas de violencia de xénero.
j. Persoas sen fogar.

COLECTIVO DOCUMENTACIÓN A APORTAR

  • Mulleres, Persoas maiores de 45 anos Fotocopia DNI.
  • Persoas desempregadas de longa duración Informe de vida laboral actualizado e certificado de períodos de inscrición SEPE.
  • Persoas con discapacidade Fotocopia do certificado de minusvalía, expedido polo órgano competente.
  • Persoas con discapacidade Comunicación/Certificado discapacidade.
  • Persoas en situación de drogodependencia, con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais; persoas con fogar no que ninguén teña emprego, monoparental ou sen fogar; vítimas de violencia de xénero.
  • Informe dos servizos sociais municipais

b) Voluntariamente

A presentación de documentación acreditativa dos aspectos a valorar na fase de concurso é voluntaria por parte do aspirante. En todo caso, non se tomarán en conta nin serán avaliados aqueles méritos que non queden debidamente acreditados, en todos os seus extremos, no último día do prazo de presentación da instancias. De non presentarse documentación acreditativa dos méritos a valorar a puntuación na fase de concurso será de cero ptos.

Segundo establece o artigo 28.3 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas a documentación poderá aportarse en copia simple. En caso de que dita documentación xa obrase en poder da administración poderá solicitarse que se faga uso da mesma, indicando na solicitude en que momento e ante que órgano administrativo se presentou dita documentación.

ACTUALIZADO 11/04/2023

Decreto listas admitidos e convocatoria probas proceso selectivo PEL-CONCELLOS 2023

PEL-CONCELLOS 2023. Proceso selectivo para a contratación de tres peóns para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2023.

PEL-CONCELLOS 2023. Proceso selectivo para a contratación de dous oficiais de segunda  para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2023 (Oficial de 2ª e Oficial 2ª/condutor).

ACTUALIZADO 14/04/2023

Puntuacións proceso selectivo para a contratación de tres peóns, un oficial de segunda e un oficial de segunda condutor

Puntuacións proceso selectivo para a contratación de tres peóns, un oficial de segunda e un oficial de segunda condutor
Prazo de alegacións: Luns 17 de abril de 2023

ACTUALIZADO 18/04/2023

Puntuacións definitivas proceso selectivo para a contratación de tres peóns, un oficial de segunda e un oficial de segunda condutor

Puntuacións definitivas proceso selectivo para a contratación de tres peóns, un oficial de segunda e un oficial de segunda condutor

Decreto contratación PEL CONCELLOS 2023. Proceso selectivo para a contratación de tres peóns, un oficial de segunda e un oficial de segunda/condutor.

Decreto contratación PEL CONCELLOS 2023. Proceso selectivo para a contratación de tres peóns, un oficial de segunda e un oficial de segunda/condutor.

BASES CONTRATACIÓN OFICIAL DE SEGUNDA E OFICIAL DE SEGUNDA/CONDUTOR

Bases do proceso selectivo para a contratación dun oficial de segunda e un oficial de segunda/conductor para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2023.

Bases do proceso selectivo para a contratación de tres peóns para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2023.

 

 

Deja un comentario

TurismoCee