ACTUALIZADO 10/01/2024: Proceso Auxiliar Administrativo/a Notificador/a Interino/a e posterior constitución bolsa

Mediante Resolución da Alcaldía número 770/2023, de data 24 de agosto de 2023, aprobáronse as bases para formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a notificador/a, do Concello de Cee, o que se fai público, para o seu coñecemento e aos efectos de presentación de solicitudes.

Bases para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

Bases para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

Presentación de instancias.

As instancias, dirixiranse a alcaldesa do Concello e presentaranse no Rexistro Xeral, durante o prazo de dez (10) días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio ou bases no BOP. Poderán así mesmo remitirse na forma determinada na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Con respecto ás solicitudes que se presenten nalgunha das formas establecidas no artigo 16.4. apartados b), c) e d), deberán comunicar esta circunstancia ao Concello antes do remate do prazo de presentación de instancias mediante o envío da instancia debidamente selada na oficina ou organismo correspondente á conta de correo correo@cee.gal co asunto “PROCESO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A NOTIFICADOR/A INTERINO/A E POSTERIOR CONSTITUCIÓN BOLSA”. Os aspirantes que non acrediten a presentación da solicitude coa correspondente imposición poderán ser excluídos do procedemento. Esta regra rexerá igualmente para calquera outra documentación que deba presentarse polo interesado nas demais fases do procedemento.

Xunto coa instancia debidamente asinada (ANEXO I) solicitando participar no proceso deberá presentarse a seguinte documentación:

a) Copia documento nacional de identidade (DNI), NIE, pasaporte ou documento equivalente válido en Dereito.

b) Copia título esixible, ou en condicións de obtelo, na data en que termine o prazo de presentación de instancias; a citada titulación será o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ou equivalente.

De tratarse dunha titulación obtida no estranxeiro, deberá achegarse documento que acredite de maneira fidedigna a súa homologación polas autoridades españolas.

c) Copia do certificado de aptitude do Celga 4 ou superior ou do curso de aptitude equivalente ou ben a validación correspondente. No suposto de non posuír este certificado ou título equivalente o aspirante deberá superar a proba de coñecemento do idioma galego establecida nestas bases.

ACTUALIZADO 15/09/2023

Publicación do decreto de listas de admitidos-excluídos e nomeamento do tribunal. 

Publicación do decreto de listas de admitidos-excluídos e nomeamento do tribunal. 

Prazo de dez días hábiles para reclamacións e corrección das deficiencias sinaladas

ACTUALIZADO 18/10/2023

Listas definitivas de admitidos/excluidos e convocatoria 1ª proba bolsa de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a

Formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZADO 21/10/2023

Aprazamento convocatoria 24/10/2023 realización da 1ª proba praza de Aux. Administ. Notificador

EXP: 2023/E001/000007

Decreto aprazamento convocatoria do día 24 de outubro de 2023 para a realización da primeira proba Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZADO 10/11/2023

Correccion do decreto nº: 926/2023 – de data: 17/10/2023 polo que se resolven as Listas definitivas de admitidos e convocatoria probas praza de auxiliar administrativo/a notificador/a do concello de Cee.

Listas definitivas de admitidos/excluídos. Prazo de alegación ata o día 24 de novembro de 2023 incluído.

Convocatoria da primeira proba do proceso selectivo para o día 28 de novembro de 2023.

ACTUALIZADO 28/11/2023

Puntuacións dos candidatos presentados á primeira proba do proceso selectivo, apertura prazo de alegacións e convocatoria segunda proba.

Prazo de alegacións: do 29 de novembro ata o 1 de decembro de 2023 (ambos inclusive)

Convocatoria da segunda proba para o día 5 de decembro de 2023 ás 10.00 h. na Sala de Conferencias da Casa de Cultura de Cee.

Formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZADO 01/12/2023

Anuncio de modificación da data celebración da segunda proba do proceso selectivo Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

Formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

 

ACTUALIZADO 07/12/2023

Acta nº 2 Proceso selectivo notificador/a. Resolución alegacións primeira proba e puntuacións definitivas.
Proceso selectivo Bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de auxiliar administrativo/a notificador/a do concello de Cee.

ACTUALIZADO 15/12/2023

Acta nº 3. Puntuacións segunda proba proceso selectivo e convocatoria proba galego.

Bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZADO 20/12/2023

Acta nº 4. Estudio e resolución escrito presentado por Dna. SEDV con DNI ***3081**

Proceso selectivo bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de auxiliar administrativo/a notificador/a do concello de Cee.

Acta 5. Proceso selectivo notificador/a. Resolución alegacións proba 2, listas definitivas, proposta de bolsa e nomeamento.
Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZADO 02/01/2024

Decreto aprobación da Lista definitiva de puntuacións, orde bolsa e solicitude de documentación ao primeiro candidato proposto
Bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZADO 10/01/2024

Decreto aceptación renuncia 1º candidato bolsa emprego e chamamento 2º candidato

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de Auxiliar Administrativo/a Notificador/a do Concello de Cee.

Deja un comentario

TurismoCee