ANUNCIO. Aprobación definitiva de padróns fiscais de taxas municipais.

ANUNCIO.  Téndose aprobado provisionalmente, mediente resolución da Alcaldía, os padróns fiscais da taxa pola prestación de servicio de recollida do Lixo, Mantemento do Cemiterio Municipal e vados, correspondentes ao exercicio 2021, sométense a exposición pública os padróns fiscais referidos polo prazo dun mes, para os efectos da súa consulta e …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación Inicial da Transferencia de Crédito 2/2021

Anuncio Aprobación Inicial O Pleno do Concello de Cee, en sesión celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO: Dotar as partidas de crédito suficiente para sufragar a realización do gasto, mediante a correspondiente modificación orzamentaria, dentro do orzamento para o 2020 prorrogado para 2021 (baixo …

Ler máis / Leer más…

BANDO. Lumaradas de San Xoán 2021

LUMARADAS DE SAN XOÁN 2021 INSTRUCIÓNS DE SOLICITUDE E NORMAS DE SEGURIDADE. As persoas, organizacións e comunidades que desexen realizar unha lumarada en espazos privados, durante a noite de San Xoán (do 23 ao 24 de xuño), deberán presentar a solicitude correspondente no Rexistro Xeral do Concello de Cee ou pola Sede …

Ler máis / Leer más…

Programa de subvenciones a ayuntamientos y otras entidades locales para el mantenimiento o contratación del personal técnico en los Servicios Municipales de Deportes

El programa FO106, dirigido a ayuntamientos y otras entidades locales que contraten personal técnico deportivo. La Diputación Provincial de A Coruña subvenciona las siguientes actividades: El objetivo del programa es contribuir al mantenimiento o a la contratación de personal técnico en los servicios municipales de deportes, a través de la …

Ler máis / Leer más…

Aprobación Definitiva de la Atribución del nombre de Doña Mª. Concepción Blanco Blanco a la zona ajardinada existente detrás del Mercado de Abastos de la Villa de Cee

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee en la sesión ordinaria realizada el día 26 de febrero de 2021, acordó aprobar inicialmente la atribución del nombre de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, a la zona ajardinada situada detrás del Mercado de Abastos de la Villa de Cee. Dicho acuerdo …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción Programada Del Suministro Eléctrico

UFD. Grupo Naturgy informa de la interrupción programada del suministro eléctrico. Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el próximo día 21 de abril de …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción programada del suministro eléctrico

UFD. Grupo Naturgy informa de la interrupción programada del suministro eléctrico. Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el próximo día 20 de abril de …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción programada del suministro eléctrico.

UFD. Grupo Naturgy informa de la interrupción programada del suministro eléctrico. Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el próximo día 20 de abril …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción programada del suministro eléctrico.

UFD. Grupo Naturgy informa de la interrupción programada del suministro eléctrico. Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el próximo día 30 de marzo …

Ler máis / Leer más…

Aprobación definitiva de la modificación del anexo de subvenciones del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en la sesión común realizada el día 29 de enero de 2021, acordó aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Subvenciones del presupuesto municipal para el ejercicio 2021 Conforme el artículo 169 del R.D.L 2/2004, del 5 de marzo, se expuso al público …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee