COVID-19. Medidas de Prevención Específicas en Cee

RESUMO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE APLICACIÓN EN CEE

́ . .
: das 22.00 h ás 06.00 h.
⭕️ ́ ̃-, ́ ́, .;
E dicir, podemos movernos entre os seguintes concellos: Aranga, Carballo, Malpica de Bergantiños, A Coruña, A Laracha, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cambre, Carral, Cee, Cerceda, Coirós, Coristanco, Culleredo, Dumbría, Fisterra, Irixoa, Laxe, Miño, Muxía, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Sobrado, Vilasantar, Vilarmaior, Vimianzo e Zas.
́ ́ ̃-
‍ Atención médica
Colexio
Traballo (telemático se é posible)
Coidado de menores e maiores
Comercio dos enseres indispensables que non teña no seu municipio
́ máximo 4 persoas.
́ ́:
Peche do interior. Aforo terrazas: 50%
Horario de peche ao público: 18:00 h.
́
Reapertura do interior dos restaurantes en áreas de servizo en vías de altas prestacións, inclusive en horario nocturno, para que os transportistas acreditados poidan comer de xeito individual.
Non está permitida a venta de bebidas alcohólicas.
️
️ :
➡️ Peche ás 21.30 h. Aforo ao 50%
➡️ Atención preferente a maiores de 75 anos.
️ :
➡️ Locais e establecementos: Aforo ao 30%.
➡️ Zonas comúns: Non se permitirá a permanencia en zonas comúns. Queda prohibida a utilización de zonas recreativas.
➡️ Peche dos centros comerciais ás 21.30 h.
➡️ Atención preferente a maiores de 75 anos.
Poden desprazarse tantas persoas como prazas teña o vehículo, cando o nivel de ocuparación o permita procurarase a máxima separación entre persoas. Uso obrigatorio da máscara.
:
Poden manter a súa actividade, sen prexuizo das limitacións de entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais.
Zonas comúns ao 50%
Poderán facilitar servizos de restauración en interior, únicamente, aos clientes que estén aloxados.
:
Peche dos albergues turísticos.
⚽ :
Práctica do deporte non federado de forma individual ou colectiva, sen contacto físico. Grupos de máximo 4 persoas, sen contar o monitor. Uso obrigatorio da máscara en todo momento.
́ :
Grupos de ata 4 persoas, sen contar o monitor e sempre que non se supere o aforo do 30%
: Aforo ao 30%.
: Aforo ao 30%
⚽ :
A práctica da actividade deportiva federada axustarase aos correspondentes protocolos aprobados.
́
Está permitida a actividade cinexética sempre que se axuste á limitación de grupos de máximo 4 persoas.
́,
Está permitida sempre que se axuste á limitación de grupos de máximo 4 persoas.
‍ ́
: Reanudaranse as .
: Escolas de idiomas, conservatorios, escolas de música, escolas de danza, retoman as clases presenciais , agás instrumentos de vento e canto. Mantense a educación presencial no resto dos niveis educativos.
‍ , , .
Aforo ao 50%
́
, , ́: Aforo ao 30 %. Actividades culturais máximo 4 persoas excluída o monitor.
, , : Aforo ao 30%. Mantendo en todo momento a distancia interpersoal de seguridade de 1,5 m. en todas as direccións
⛪️
Aforo 1/3 da súa capacidade, mantendo en todo caso a distancia de seguridade de 1,5 metros entre os asistentes.
Non se poderán realizar actuacións de coro ou canto.
Velorios e enterros: 5 persoas en interior e 15 persoas ao aire libre.
: pechados
➡️ Consulta íntegra do decreto da Xunta de Galicia 31/2021
➡️ Consulta íntegra da orde da Xunta de Galicia do 25 de febreiro de 2021

Deja un comentario

TurismoCee