ANUNCIO. Aprobación inicial de la atribución del nombre de Dª Mª Concepción Blanco Blanco a la zona ajardinada detrás del Mercado de Abastos de la Villa de Cee.

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee en sesión común celebrada el día 26 de febrero de 2021, acordó aprobar inicialmente: PRIMERO. Aprobar inicialmente la atribución del nombre de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, a la zona ajardinada situada detrás del Mercado de Abastos de la Villa de Cee. …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o 26.06.2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: Primeiro.- Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, por un prazo de 50 anos, con destino a nova oficina de emprego da área funcional de Cee, a antiga Casa Consistorial de Cee (ou antiga casa …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

Aprobada inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, con data do 26.06.2020, a Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa (BOP nº 299 do 31.12.1998), no seguinte senso: Introducir unha …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee