ACTUALIZADO 29/04/2024: Procedemento de selección concurso-oposición para técnico/a de Xestión de Biblioteca

Procedemento de selección concurso-oposición para técnico/a de Xestión de Biblioteca EXP: 2023/E001/000010 Bases reguladoras do procedemento de selección polo sistema de concurso-oposición para técnico/a de Xestión de Biblioteca do Concello de Cee (funciono/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo. anuncio publicado no BOP.PDF (PDF-174,51 kb ) ACTUALIZADO 13/02/2024 Lista …

Ler máis / Leer más…

Ampliación do horario de peche dos establecementos abertos ao público e de finalizacion dos espectáculos publicos con motivo da Festa das Dolores de Gures

1º. Autorizar a ampliación en 2 horas sobre o horario xeral disposto nos artigos 5 e 7 da Orde do 23 de outubro de 2020, da finalización da festa/verbena popular denominada Festa das Dolores, que se vai celebrar no Lg. Gures, da parroquia da Ameixenda, deste termo municipal, na noite …

Ler máis / Leer más…

Ampliación do horario con motivo da celebración da verbena popular de San Adrián de Toba, no lugar de Toba de Abaixo

ANUNCIO Ampliación do horario de peche dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos e das actividades recreativas con motivo da celebración da verbena popular de San Adrián de Toba, no lugar de Toba de Abaixo, parroquia de Toba Resolución Ampliación Horario de peche con motivo da Festa de San …

Ler máis / Leer más…

Aprobación definitiva do Expediente de Transferencia de Crédito nº. 2/2021

Anuncio Aprobación Definitiva O Pleno do Concello de Cee, en sesión celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o acordo de aprobación inicial da transferencia de crédito 2/2021, que se indica: PRIMEIRO: Dotar as partidas de crédito suficiente para sufragar a realización do gasto, mediante a correspondiente modificación orzamentaria, …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación definitiva de padróns fiscais de taxas municipais.

ANUNCIO.  Téndose aprobado provisionalmente, mediente resolución da Alcaldía, os padróns fiscais da taxa pola prestación de servicio de recollida do Lixo, Mantemento do Cemiterio Municipal e vados, correspondentes ao exercicio 2021, sométense a exposición pública os padróns fiscais referidos polo prazo dun mes, para os efectos da súa consulta e …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación Inicial da Transferencia de Crédito 2/2021

Anuncio Aprobación Inicial O Pleno do Concello de Cee, en sesión celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO: Dotar as partidas de crédito suficiente para sufragar a realización do gasto, mediante a correspondiente modificación orzamentaria, dentro do orzamento para o 2020 prorrogado para 2021 (baixo …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación Inicial da Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal reguladora do ICIO do Concello de Cee, coa finalidade de agregar á redacción da ordenanza fiscal vixente, unha nova …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación inicial del suplemento de crédito 3/2021.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Aprobación inicial del suplemento de crédito nº. 3/2021, y, en consecuencia, destinar 66.960,32 € del remanente para gastos generales a incrementar las siguientes aplicaciones presupuestarias: …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO.Aprobación definitiva do Expediente de Suplemento de Crédito nº. 2/2021

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, acordó aprobar inicialmente el suplemento de crédito n.º 2/2021 y, en consecuencia, destinar 144.856,60 € del remanente para gastos generales a incrementar las siguientes aplicaciones presupuestarias: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE CONCEPTO 153.2/619.00 89.447,30 …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO.Acuerdo interpretativo relativo a la compatibilidad de la actividad de tanatorio/crematorio con el uso industrial conforme a las NNSS Concello de Cee y Ordenanza 2 del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial en Cee

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, acordó el siguiente acuerdo interpretativo: PRIMERO.–Dado que la Ordenanza n.º 2 del PXS regula como usos característicos los de industria, almacén y talleres; así como admite una serie de usos compatibles, entre …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee