ANUNCIO. Aprobación Inicial da Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal reguladora do ICIO do Concello de Cee, coa finalidade de agregar á redacción da ordenanza fiscal vixente, unha nova …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO

ANUNCIO. Ordenanza Xeral Reguladora de Ocupación de Dominio Público local e privado con terrazas de Hostelaría

En fecha 17 de enero de 2020 se llevó a cabo la tramitación exigida conforme al artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso á la información pública y buen gobierno y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común …

Ler máis / Leer más…

ORDENANZA. Aprobación Definitiva De La Modificación De La Ordenanza Fiscal Reguladora Del ICIO

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas …

Ler máis / Leer más…

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en la sesión común celebrada el día 29 de enero de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee en sesión común celebrada el día 29 de enero de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalación y Obras. Y en cumplimiento del dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO: Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en sesión común celebrada el día 29 de enero de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Y en cumplimiento del dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o 26.06.2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: Primeiro.- Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, por un prazo de 50 anos, con destino a nova oficina de emprego da área funcional de Cee, a antiga Casa Consistorial de Cee (ou antiga casa …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

Aprobada inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, con data do 26.06.2020, a Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa (BOP nº 299 do 31.12.1998), no seguinte senso: Introducir unha …

Ler máis / Leer más…

Ordenanza municipal reguladora de la licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos

Aprobacion definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos, de su registro, de la sección local del registro de animales de compañía y de las tasas por la prestación de tales servicios. Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee