ANUNCIO. Aprobación inicial do suplemento de crédito 3/2021.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo:
PRIMEIRO.–Aprobación inicial do suplemento de crédito n.º 3/2021, e, en consecuencia, destinar 66.960,32 € do
remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias:

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE CONCEPTO
165/169.00 66.960,32 € Alumeado xeral. Inversión
TOTAL 66.960,32 €

SEGUNDO.–Aprobado inicialmente o expediente polo Pleno da Corporación, exporase ao público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, por quince días, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.
TERCEIRO.–Entenderase definitivamente aprobado polo Pleno do Concello, de non existir reclamacións no prazo outorgado, logo da súa publicación definitiva. En caso de existir reclamacións, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

En Cee, o 31 de maio de 2021
Alcaldesa Concello de Cee
Margarita Lamela Louzán

Prazo de presentación de alegacións: 

Dende o 07/06/2021 ata o 28/06/2021

Máis información:

Aprobación Inicial do Suplemento de Crédito 3/2021

Deixa un comentario

TurismoCee