ANUNCIO. Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalación e Obras.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello [dirección https://www.cee.gal].

Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

Cee, 1 de febreiro de 2021

Alcaldesa do Concello de Cee.

Margarita Lamela Louzán.

Documentos

Anuncio Modificación Ordenanza ICIO
Ordenanza Reguladora do ICIO

Prazo de alegacións

Do 05/02/2021 ata o 18/03/2021 (ambos inclusive)

Deixa un comentario

TurismoCee