ANUNCIO. Ordenanza Xeral Reguladora de Ocupación de Dominio Público local e privado con terrazas de Hostelaría

En data 17 de xaneiro de 2020 levouse a cabo a tramitación esixida conforme ao artigo 7 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas correspondentes á “Ordenanza Xeral Reguladora de ocupación de Dominio Público e Privado con Terrazas de Hostalaría”.

O que se comunica e pon en coñecemento aos efectos oportunos.

Deixa un comentario

TurismoCee