Aprobación definitiva da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada existente detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee na sesión ordinaria realizada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente a atribución do nome de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, á zona axardinada situada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.
O dito acordo someteuse ao trámite de información pública, por prazo de vinte días, mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia, na paxina web municipal e no taboleiro de anuncios do Concello, para os efectos de presentación de alegacións, sen que durante o devandito prazo se presentase alegación algunha. Así mesmo, no trámite de audiencia á persoa interesada, esta non presentou alegacións nin suxestións.
Debido a que non se presentaron alegacións nin suxestións contra o acordo referido, este queda elevado automáticamente a definitivo.

En Cee, o 14 de abril de 2021
Alcaldesa do Concello de Cee.
Margarita Lamela Louzán

Deixa un comentario

TurismoCee