Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Cee. Expte. 2020/C002/000033

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo:

a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, categoría, funcións, retribucións e forma de provisión que se indican na ficha anexa.

b) Responsábel da Casa da Cultura de Ameixenda, co código 06.01.02, e a natureza, categoría, funcións, retribucións e forma de provisión que se indican na ficha anexa.

O expediente someteuse ao trámite de información pública polo prazo de 20 días, a contar desde o día seguinte ao da publicación da aprobación inicial no BOP, para que os interesados puidesen examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimasen oportunas, conforme establece o artigo 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

Durante o prazo de información pública non se presentaron alegacións nin reclamacións contra o acordo de aprobación inicial, polo que se considera aprobado definitivamente o acordo referido.

Aprobación Definitiva da modificación da RPT do concello de Cee

Deixa un comentario

TurismoCee