Aprobación definitiva da modificación do anexo de subvencións do orzamento municipal para o exercicio de 2021

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou aprobar inicialmente a modificación do Anexo de Subvencións do orzamento municipal para o exercicio 2021

Conforme o artigo 169 do R.D.L 2/2004, do 5 de marzo, expúxose ao público o expediente polo prazo de quince días, desde a publicación no BOP do anuncio de aprobación inicial, para os efectos de presentación de reclamacións e alegacións.

Debido a que durante o prazo de exposición pública non se presentaron reclamacións ao devandito expediente, considérase elevado automáticamente a definitivo o acordo referido, quedando o anexo de subvencións do orzamento municipal para o exercicio de 2021 redactado como segue:

· SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS 2021

PARTIDA

ENTIDADE

IMPORTE

DESTINO

CARÁCTER

230/489.00

Cáritas Diocesana de Santiago- Parroquia de Cee.

3.000

Convenio

Postpagable

340/489.00

Unión Club Cee

6.000

Convenio

Postpagable

340/489.00

ACB Costa da Morte

4.000

Convenio

Postpagable

340/489.00

Asociación Deportiva Olimpia Cee

2.500

Convenio

Postpagable

340/489.00

S.D Ameixenda

2.200

Convenio

Postpagable

340/489.00

Club Arte e Movemento

1.200

Convenio

Postpagable

340/489.00

Fútbol Sala Feminino Villa de Cee

2.200

Convenio

Postpagable

330/489.01

Fundación Fernando Blanco

18.000

Convenio

Prepagable

340/489.00

Atlético Pereiriña Fútbol Club ( G70111729)

0

Convenio

Postpagable

340/472.00

VIRAXES SL

80.000

Resultado da explotación.

Postpagable

· SUBVENCIÓNS EN CONCURRENCIA 2021

PARTIDA

ENTIDAD

IMPORTE

DESTINO

230/480.00

Segundo necesidades

5.000

emerxencias sociais

230/481.00

Sen especificar

5.000

Premios, libros etc becas comedor servizos sociais

330/481.00

Sen especificar

6.000

Premios de carnaval, campaña de lectura etc cultura

Contra a aprobación definitiva da Modificación do Anexo de Subvencións, poderá interpoñerse directamente Recurso Contencioso na forma e prazos establecidos na Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Cee, 2 de marzo de 2021

A alcaldesa

Margarita Lamela Louzán.

Documentos

Anuncio Aprobación definitiva do Anexo de Subvencións

 

Deixa un comentario

TurismoCee