Aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021.

Sométese o expediente a información pública polo prazo de quince días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello [dirección https://www.cee.gal].

Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

Cee, 1 de febreiro de 2021.

Alcaldesa do Concello de Cee

Margarita Lamela Louzán

Documentos

Anuncio Modificación Anexo de Subvencións
Proposta Modificación Anexo de Subvencións

Prazo de alegacións

Do 05/02/2021 ata o 25/02/2021 (ambos inclusive)

Deixa un comentario

TurismoCee