BOLSA COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/2021

O concello de Cee ven de convocar a través do BOP, a convocatoria de bolsas de comedor escolar para o presente curso 2020/2021

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS PARA GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLLO DE CEE CURSO 2020-2021

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8 da Lei 38/2003, del 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publicase o extracto da convocatoria. O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
1º Persoas beneficiarias:
Serán persoas beneficiarias desta convocatoria as unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo,
escolarizados en centros de ensino do termo municipal de Cee sostidos con fondos públicos que conten con servizo de comedor e que cumpran os requisitos esixidos na presente convocatoria.
Para os efectos desta convocatoria, considérase que forman a unidade familiar de convivencia os membros:
a) O/a menor.

b) Os cónxuxes, titores legais, familia de acollida ou parellas de feito.

c) Os/ as fillos/ as maiores de idade, e os/ as fillos/ as menores de idade residentes no domicilio familiar, de cada un dos proxenitores.
Os ingresos de todos os membros da unidade familiar serán tidos en conta a efectos de determinar a situación económica nos termos recolleitos nestas bases.
2º Finalidade:
Contribuir a paliar os gastos que xenera o pagamento dos gastos de comedor escolar dos cursos de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria e ESO, mediante o abono de todo ou parte dos gastos de comedor escolar a unidades familiares en situación de vulnerabilidade
3º Bases reguladoras:
As aprobadas por resolución da Alcaldesa, poden consultarse na páxina web do Concello e na Base Nacional de
Subvencións.
4º Importe:
A contía da bolsa será o importe total dos gastos de comedor escolar. O inicio do pagamento estará supeditado á data
da resolución da concesión das bolsas.
A partida orzamentaria á que se imputarán os gastos é a 231/481.00.
5º. Procedemento de solicitudes
As solicitudes formalizaranse por escrito en modelo normalizado achegando a documentación sinalada nas bases.
6º. Prazo de solicitudes
O prazo de solicitudes será de 20 días hábiles dende o día seguinte á publicación das bases da convocatoria no BOP

CEE
26/6/2020
MARGARITA LAMELA LOUZÁN


Prazo de Solicitude: 03/07/2020 ata o 31/07/2020

Podes consultar aquí as bases da convocatoria, onde encontrarás os requisitos esixidos, documentación necesaria para a presentación da solicitude, etc

BASES DA CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COMEDOR 2020-2021 ÍNTEGRAS


ANEXOS

Anexo I. Solicitude de Bolsa de Comedor Escolar

Anexo I. Solicitude de Bolsa de Comedor Escolar

Anexo II. Declaración Responsable

Anexo II. Declaración Responsable

Anexo III. Modelo de Desestimento das Bolsas de Comedor

Anexo III. Modelo de Desestimento das Bolsas de Comedor

ACTUALIZADO 11/09/2020

Listado provisional admitidos/excluídos Bolsa de comedor escolar. Curso 2020- 2021

Listado provisional admitidos/excluídos Bolsa de comedor escolar. Curso 2020- 2021

Prazo de subsanación: 10 días hábiles a partir do 11 de setembro de 2020. (Ata o 25/09/2020)

ACTUALIZADO 28/09/2020

Acta da Comisión de Baremo da Convocatoria do Programa Municipal Bolsa de comedor escolar. Curso 2020 – 2021

Acta da Comisión de Baremo da Convocatoria do Programa Municipal Bolsa de comedor escolar. Curso 2020 – 2021

Prazo de alegacións: 10 días hábiles a partir do 29 de setembro do 2020. (Ata o 13/10/2020)

ACTUALIZADO 11/12/2020

Concesión das Bolsas de Comedor Escolar. Curso 2020 – 2021

Concesión das Bolsas de Comedor Escolar. Curso 2020-2021

 

Deixa un comentario

TurismoCee