ANUNCIO: Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello [dirección https://www.cee.gal].

Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

Cee, 1 de febreiro de 2021.

Alcaldesa do Concello de Cee

Margarita Lamela Louzán

Documentos

Anuncio Modificación Ordenanza IBI
Ordenanza Reguladora do IBI

Prazo de alegacións

Do 05/02/2021 ata o 18/03/2021

 

Deixa un comentario

TurismoCee