Actualizado 14/05/2024: Convocatoria de subvencións para actividades culturais mediante libre concorrencia competitiva 2024. Concello de Cee

O obxecto desta convocatoria é a promoción e impulso de eventos e actividades culturais e contribuír para que acaden os obxectivos que lles son propios, fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación, contribuíndo de este xeito a impulsar a democratización da sociedade, e fomentando a defensa dos valores de igualdade de xénero, e a linguaxe inclusiva.

As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica ou no rexistro xeral do Concello de Cee en horario de 9:00 a 13:30 horas de luns a venres, ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións.

O prazo de solicitude e do 7 de marzo ao 8 de abril do 2024.

 • Anexo 1. Solicitude de subvención.
 • Anexo 2. Declaración indicando os eventos e actividades organizadas pola entidade.
 • Anexo 3. Declaración indicando a colaboración da entidade cos eventos e actividades organizadas polo Concello de Cee.
 • Anexo 4. Declaración número de socios e monitores da entidade.

Debe realizarse mediante o procedemento de Achega de Documentación coa seguinte documentación:

 • Anexo 5. Solicitude de aboamento da subvención concedida.
 • Anexo 6. Declaración doutras axudas 2024.
 • Anexo 7. Orzamento de ingresos e gastos 2024.
 • Anexo 8. Memoria de actividades 2024.
 • Anexo 9. Relación clasificada de gastos presentados 2024.
 • Certificado da conta bancaria da entidade.
 • Certificados de estar ao corrente coa AEAT, ATRIGA, Seguridade Social e Concello de Cee (éste último consultarase de oficio pola entidade local, non sendo precisa a súa presentación).
 • Facturas ou documentos orixinais polo importe concedido e xustificantes bancarios do seu pago. (No caso de presentar os gastos de persoal como xustificantes será preciso xuntar: contrato en vigor, informe de vida laboral, nóminas e TC2 Seg. Social).
 • Acreditación do uso do logotipo do Concello de Cee en cartelería, web, redes sociais, outras.

Actualizado 14/05/2024

Acta I. Revisión solicitudes e proposta provisional de concesión.

Acta I. Revisión solicitudes e proposta provisional de concesión. 

 

 

 

Deixa un comentario

TurismoCee