Brigada incendios 2016. Puntuacións totais e candidatos seleccionados

Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. Puntuacións totais e candidatos seleccionados.

Vistas as puntuacións obtidas na proba de aptitude física e nas fases de concurso e oposición, as puntuacións totais que os aspirantes obteñen no proceso selectivo son as que detalla o cadro seguinte:

O tribunal propón a selección dos candidatos seguintes candidatos:

As reclamacións poderán presentarse entre o 23/08/2016 e o 25/08/2016 no rexistro municipal ou por calquera dos medios que establece o artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común como alternativa á presentación no rexistro municipal, neste último caso deberase adiantar por fax resgardo de ter presentado dita documentación dentro do prazo de presentación de reclamacións.

TurismoCee