Convocatoria para a provisión mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto técnico municipal

Facebooktwittergoogle_plusmail

Proceso selectivo, mediante oposición libre, para a selección de arquitecto/a técnico para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, como funcionario interino, conforme o artigo 10.d) do real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBE, por un prazo de 6 meses.

Bases da convocatoria: Bases BOP 142 30/07/2019

Resolución lista de admitidos, nomeamento do tribunal e data de celebración da primeira proba:
Resol. 413/2019 Lista de admitidos, tribunal e data de examen
A primeira proba celebrarase o 23/08/2019, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee, ás 10:15 horas. Os aspirantes deberán asistir provisto do seu D.N.I. (orixinal).

Deixa un comentario