FORMACIÓN/EMPREGO. Curso de competencias Clave Nivel 2 e Nivel 3.

Competencias Clave Nivel 2 e Nivel 3

Descrición

As Competencias clave básicas facilitan o acceso aos niveis 2 e 3 de certificados de profesionalidade do Sistema de Formación Profesional para o Emprego a desenvolver no proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural.

Persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, e que ademais cumpran os seguintes requisitos:

 • Ter cumpridos os 16 anos de idade.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos do territorio do proxecto (poboación inferior a 50.000 habitantes).
 • Saber ler e escribir.
 • Pertencer a algún dos seguintes colectivos:
  • Persoas desempregadas de longa duración (PLD).
  • Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ).
  • Persoas maiores de 55 anos.
  • Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación.
  • Persoas inmigrantes.
  • Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas.
  • Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.
  • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

De forma telemática.

Nos concellos (Orientación Laboral)

Prazo de presentación: do día 14 de Abril, ás 14:00H do 5 de Maio 2021.

Non se admitirán inscricións que non vaian acompañadas da documentación requirida ou esta non sexa lexible ou se corresponda coa información solicitada.

Sedes para a realización dos cursos de Competencias Clave Nivel 2: Cee, Baio (Zas), As Pontes, Oleiros, Padrón, Ordes, Melide e Negreira.
Sedes para a realización dos cursos de Competencias Claves Nivel 3: Padrón e Oleiros.
ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEDE CONCELLO
Competencias clave nivel 2: Comunicación en lingua castelá e matemática 240

ACERTA FORMACIÓN SLNE

Rúa Raíces de abaixo, 6, baixo

CEE
240

EL ÁBACO

Avenida do Xeral Vidal Ríos, 12

BAIO, ZAS
240

ENSINO SL

Av. da Habana, 119

AS PONTES
240

Escola de Finanzas S.L. (EFFUTURE)

Rúa Salvador de Madariaga, 50

OLEIROS
240

FORMA-TEC MULTISECTORIAL SLNE

Pol. Ind. Francisco Quintá, nave 26 traseira. A Picaraña

PADRÓN
240

GRUPO ATHENEA

Rúa Mediodía, 4

ORDES
240 Edificio Multiusos Praza das Universidades MELIDE
240

Casa da Cultura

Carreira de San Mauro, 11,

NEGREIRA

 

 

ACCIÓN FORMATIVA

HORAS SEDE CONCELLO
Competencias clave nivel 3: Comunicación en lingua castelá e matemática 400

FORMA-TEC MULTISECTORIAL SLNE

Pol. Ind. Francisco Quintá, nave 26 traseira. A Picaraña

PADRÓN
400

Escola de Finanzas S.L. (EFFUTURE)

Rúa Salvador de Madariaga, 50

OLEIROS
 • Formulario, declaración e compromiso debidamente cumprimentado e asinado  (descargar modelo).
 • Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) no seu caso (non necesario se a solicitude é telemática en nome propio).
 • Certificación emitida polo SEPE de estar inscrita como persoa desempregada.
 • No caso da mocidade (menores de 30 anos), certificado de inscrición no sistema de garantía xuvenil
 • Certificado ou Volante de empadroamento.
 • Documento acreditativo ou informe emitido polos  servizos sociais municipais que confirme a situación de vulnerabilidade, cando corresponda.
 • Documento de concesión de prestacións sociais e/ou económicas (RISGA, PNC, pensión contributiva, rendas activas de inserción, prestación por desemprego, subsidio por desemprego, etc.)
 • Certificado emitido polo SEPE de non figurar como beneficiario de prestación ou subsidio de desemprego
 • Declaración responsable da solicitante de non percibir rendas ou ingresos mensuais, iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente

As persoas participantes nos itinerarios de PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural terán dereito á percepción dunha axuda económica en forma de bolsa se carecen de rendas ou ingresos de calquera natureza, iguais ou superiores en cómputo mensual ao 75% do IPREM vixente cada ano, segundo o establecido na lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Para poder percibir esta axuda, a persoa participante deberá completar o itinerario de formación, obtendo o diploma acreditativo ou o certificado de profesionalidade que corresponda, admitindo so ausencias xustificadas de ata o 10% das horas totais da duración.

No caso de ausencias superiores ao 10%, aínda que foran xustificadas, non se considerará completado o itinerario formativo e perderase o dereito á obtención da bolsa económica.

Unha vez determinado o número total de horas de asistencia de cada persoa participante, a deputación da Coruña , aboará, nun único pago, as axudas que correspondan a aquelas que completen o itinerario e cumpran os requisitos para a súa obtención.

4 comentarios en “FORMACIÓN/EMPREGO. Curso de competencias Clave Nivel 2 e Nivel 3.”

Deixa un comentario

TurismoCee