ACTUALIZADO: 16/05/2022. BOLSA DE EMPREGO DIRECCIÓN-ASESORAMENTO PSICOLÓXICO CIM

BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL CON CARÁCTER INTERINO ATA A COBERTURA DEFINITIVA DA PRAZA DIRECCIÓN-ASESORAMENTO PSICOLÓXICO CIM

Obxecto da convocatoria.

O obxecto da convocatoria é a creación dunha bolsa de emprego que permita, de forma áxil e rápida as necesidades da praza de Dirección-Asesoramento Psicolóxico CIM (RPT. BOP 16 de marzo de 2021. Posto 05.03.01).

A modalidade do contrato é a de contrato laboral con carácter interino ata a cobertura definitiva da praza regulada polo artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e polo artigo 4.1 e 2 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto de Traballadores.

A cobertura do praza realizarase mediante proceso selectivo de oposición, e a duración do mesmo terminará no momento en que dita praza provéase de acordo co anteriormente previsto, sen prexuízo da duración máxima establecida no referido artigo do TRLET.

Todo ao amparo do Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, na súa DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA, literalmente establece que poderanse subscribir contratos de substitución para cubrir temporalmente un posto de traballo ata que finalice o proceso de selección para a súa cobertura definitiva, de acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade e nos termos establecidos en a Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Presentación de solicitudes

As solicitudes (ANEXO I) presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Cee mediante instancia dirixida a Sra. alcaldesa-presidenta, no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Igualmente, ditas instancias podéranse presentar en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (ou naqueloutras previsións normativas concordantes e/ou sustitutivas deste artigo). Neste caso comunicarase ao Concello a remisión da instancia dentro do prazo de presentación de instancias por correo electrónico ao enderezo: correo@cee.gal ou por calquer outro medio polo que quede debidamente acreditado, achegando copia do resgardo da presentación da instancia, indicando como asunto: “BOLSA DE EMPREGO PSICÓLOGA/O DIRECTORA/OR CIM”.

Xunto coas solicitudes os aspirantes presentarán a seguinte documentación:

– Fotocopia do D.N.I, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade da persoa aspirante.

– Fotocopia da titulación académica esixida ou resgardo de haber aboado os dereitos para a sua expedición.

– Fotocopia do título acreditativo de estar en posesión do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 4 ou equivalente, co obxecto de ser declaradas exentas da realización da proba de nivel de coñecemento da lingua galega.

– Acreditación das 200 horas de formación en igualdade, segundo se especifica no apartado 10 dos requisitos.

– Declaración xurada de non haber sido condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que xustificará documentalmente, posteriormente o candidato ou candidata seleccionado/a.

As persoas aspirantes cunha discapacidade igual ou superior ao 33% deberán facelo constar na súa instancia e acreditalo cunha certificación dos órganos competentes da Consellería de Política Social e, de ser o caso, da Administración correspondente, na que se acredite o seu grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

A adaptación dos tempos levárase a cabo de conformidade co disposto na Orden PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen os criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade.

Cando a relevancia do documento no procedemento esíxao ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requerir a exhibición do documento ou da información orixinal.

As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que fagan constar na sua instancia, se ben os erros de feito que poidan advertirse poderán corrixirse ou repararse en calquera momento, ben de oficio, ben a instancia de parte.

A non presentación da instancia en tempo e forma suporá a exclusión da persoa aspirante.

Bases íntegras da convocatoria para a contratación laboral temporal con caracter interino ata a cobertura definitiva da praza Dirección-Asesoramento Psicolóxico CIM.

Bases íntegras da convocatoria para a contratación laboral temporal con caracter interino ata a cobertura definitiva da praza Dirección-Asesoramento Psicolóxico CIM.

ACTUALIZADO 11/03/2022

Listas provisionais de admitidos e excluídos. Bolsa de emprego CIM 2022

Listas provisionais de admitidos e excluídos Bolsa CIM 2022

Prazo de emendas: 10 días hábiles dende a súa publicación. (Ata o 25 de marzo inclusive)

ACTUALIZADO 30/03/2022

Listas definitivas de admitidos e excluídos e convocatoria primeira proba. Bolsa de emprego CIM 2022

Listas definitivas de admitidos e excluídos e convocatoria primeira proba Bolsa CIM 2022

Convócase aos candidatos admitidos o día 08/04/2022 ás 10:00 horas para a realización da primeira proba da fase de oposición establecida na base décima da convocatoria, na Sala de conferencias do 3º andar da Casa de Cultura de Cee (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, nº 9 15270 Cee A Coruña).

ACTUALIZADO 08/04/2022

Puntuacións provisionais primeira proba e convocatoria segunda proba. Bolsa de emprego CIM 2022

Puntuacións provisionais primeira proba e convocatoria segunda proba Bolsa CIM 2022

Prazo de alegacións: 10 días hábiles dende a súa publicación. (Ata o 26 de abril)

Convócase aos candidatos que superan a primeira proba para o día 29/04/2022 ás 10:00 horas para a realización da segunda proba da fase de oposición, na Sala de conferencias do 3º andar da Casa de Cultura de Cee (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, nº 9 15270 Cee A Coruña).

ACTUALIZADO 29/04/2022

Puntuacións provisionais segunda proba, totais e proposta de bolsa. Bolsa de emprego CIM 2022

Puntuacións provisionais segunda proba, puntuacións totais e proposta de bolsa. Bolsa CIM 2022

Prazo de alegacións: 10 días hábiles dende a súa publicación. (Ata o 13 de maio)

ACTUALIZADO 16/05/2022

Decreto Lista definitiva, orde bolsa e solicitude documentación candidata proposta. Bolsa de emprego CIM 2022

Decreto lista definitiva, orde bolsa e solicitude documentación candidata proposta. Bolsa CIM 2022

Prazo de alegacións: 3 días hábiles dende a súa publicación. (Ata o 20 de maio)

Deixa un comentario

TurismoCee