ACTUALIZADO 30/06/2022: Convocatoria, Polo Sistema De Concurso Oposición, Para Arquitecto/A Técnico/A (Funcionario/A Interino/A) E Posterior Formación Dunha Bolsa De Traballo

Proceso selectivo mediante concurso oposición, para a selección de funcionario/a interino/a, dunha plaza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A2”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación de “Arquitecto Técnico”, conforme ao artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP e creación dunha bolsa de emprego para circunstancias previstas no artigo referido.

Bases da convocatoria: Bases BOP 80 28/04/2022

Prazo presentación de instancias: 

Dende o 29/04/2022 ata o 12/05/2022 (ambos inclusive)

ACTUALIZADO 20/05/2022

Resolución aprobación lista provisional de admitidos/as – excluídos/as procedimento de selección polo sistema de concurso-oposición para arquitecto/a técnico/a, funcionario interino.

O candidato excluído ten un prazo de DEZ días hábiles (ata o 3 de xuño) para emendar os defectos ou erros que ocasionar a súa exclusión.
Convócase aos candidatos/as admitidos/as e aos membros do Tribunal para a realización da proba da fase de oposición o día 10 de xuño ás 9.30 h. no 3º andar da Casa de Cultura de Cee para a realización da proba establecida no punto Décimo das bases da convocatoria (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, 9)

ACTUALIZADO 09/06/2022

Aprobación Lista Definitiva Bolsa Arquitecto/a Técnico/a Interino
Convócase aos candidatos/as admitidos/as e aos membros do Tribunal para a realización da proba da fase de oposición o día 10 de xuño ás 9.30 h. no 3º andar da Casa de Cultura de Cee para a realización da proba establecida no punto Décimo das bases da convocatoria (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, 9)

ACTUALIZADO 30/06/2022

Acta IV Tribunal: Puntuacións Definitivas do Proceso de Selección Arquitecto/a Técnico/a

ACTUALIZADO 08/07/2022

Nomeamento funcionario interino: Arquitecto Técnico no Concello de Cee.

Deixa un comentario

TurismoCee