Convocatoria, Polo Sistema De Concurso Oposición, Para Arquitecto/A Técnico/A (Funcionario/A Interino/A) E Posterior Formación Dunha Bolsa De Traballo

Proceso selectivo mediante concurso oposición, para a selección de funcionario/a interino/a, dunha plaza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A2”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación de “Arquitecto Técnico”, conforme ao artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP e creación dunha bolsa de emprego para circunstancias previstas no artigo referido.

Bases da convocatoria: Bases BOP 80 28/04/2022

Prazo presentación de instancias: 

Dende o 29/04/2022 ata o 12/05/2022 (ambos inclusive)

Deixa un comentario

TurismoCee