Convocatoria, polo sistema de concurso oposición, para arquitecto/a técnico/a (funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo

Proceso selectivo, mediante concurso oposición, para a selección de funcionario/a interino/a, dunha praza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A2”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación “Arquitecto técnico”, conforme o artigo 10 do real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP e creación dunha bolsa de emprego para circunstancias previstas no artigo referido.

Bases da convocatoria: Bases BOP 166 01/09/2021

Prazo presentación de instancias: 

Dende o 02/09/2021 ata o 15/09/2021 (ambos inclusive)

Deixa un comentario

TurismoCee