ACTUALIZADO: 17/08/2021. Formación dunha bolsa de emprego para a provisión mediante Funcionario Interino, da Praza de Arquitecto/a do Concello de Cee para futuros nombramentos

Por Decreto da Alcaldía Nº 443/2020 de 1 de xullo, resolveuse a aprobación das seguintes:

BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, DA PRAZA DE ARQUITECTO/A DO CONCELLO DE CEE PARA FUTUROS NOMBRAMENTOS.

Obxecto.
É obxecto das presentes bases é regular o proceso de selección de un/ha arquitecto/a, como funcionario/a interina/a, creándose unha bolsa de traballo da que formará parte aqueles/as aspirantes que fosen seleccionados, co fin de cubrir futuras necesidades en calquera das circunstancias previstas no artigo 10.1 do TREBEP. A selección de arquitecto/a será para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, pertencente o Grupo A, Subgrupo: A1, nivel 24. A xornada de traballo é a tempo completo, namentres dure a circunstancia para a cal foi seleccionado.
A bolsa de emprego non xerará por si mesma dereito algún fronte ao Concello e, por tanto, non producirá relación xurídica algunha co mesmo. Só ten o efecto de poder ser chamado polo Concello segundo a orde obtida na bolsa de emprego, en caso de necesidade.

Presentación de instancias.
A instancia, xunto co resto da documentación mínima que os aspirantes deben presentar solicitando participar no
proceso selectivo presentarase no modelo ANEXO II dirixido a alcaldesa da corporación, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 13:30 horas de luns a venres, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. As bases serán expostas no taboleiro municipal e serán publicadas na páxina web do concello (www.cee.gal).
As instancias, xunto coa documentación precisa tamén poderán remitirse na forma prevista no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como a través da Sede electrónica do Concello de Cee. No caso de non ser presentado no rexistro municipal, os aspirantes deberán remitir un email ao seguinte correo: correo@cee.gal, coa copia da solicitude debidamente rexistrada dentro do prazo de presentación.

Xunto á instancia, tamén se presentará:
* A Fotocopia do DNI.
* A Fotocopia do título mínimo requirido
* O Celga 4 ou equivalente (de ser o caso). Os/as aspirantes que acrediten o coñecemento da lingua galega, mediante
a súa presentación quedarán exentas da realización da proba de galego, e daráselles por superada coa cualificación de apto/a.

Bases íntegras da convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de arquitecto/a do concello de Cee

Bases íntegras da convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de arquitecto/a do concello de Cee

Prazo de presentación de instancias: do 8 de xullo de 2020 ao 21 de xullo de 2020

Actualizado: 13/08/2020

Decreto Listas Provisionais admitidos/excluídos e nomeamento tribunal e modificación da base oitava

Decreto Listas Provisionais admitidos/excluídos e nomeamento tribunal e modificación da base oitava

Corrección decreto listas provisionais admitidos/excluídos bolsa de emprego  arquitecto/a do concello de Cee

Corrección decreto listas provisionais admitidos/excluídos bolsa de emprego  arquitecto/a do concello de Cee

Prazo de alegacións Listas Provisionais: do 14/08/2020 ao 27/08/2020

ACTUALIZADO: 31/08/2020

Listado definitivo de admitidos/excluídos bolsa de emprego arquitecto/a do concello de Cee

Listado definitivo de admitidos/excluídos bolsa de emprego arquitecto/a do concello de Cee

Modificación decreto de admitidos/excluídos y convocatoria de la primera prueba

Modificación decreto de admitidos/excluídos y convocatoria de la primera prueba

Convócase aos candidatos admitidos para a celebración da primeira proba o 04/09/2020, na sala de conferencias da Casa de Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa de Cultura, ás 10:50 horas. Os aspirantes deberán asistir provistos do seu DNI (orixinal) e máscara por prevención ante a COVID-19

ACTUALIZADO 04/09/2020

Puntuacións da primeira proba e convocatoria da segunda proba.

Puntuacións da primeira proba e convocatoria da segunda proba. 

Exame primeira proba

Exame primeira proba

Planilla de respostas primeira proba

Planilla de respostas primeira proba

 

 Celebración da segunda proba o venres, 25/09/2020, na sala de informática da Casa da Cultura de Cee (3º andar), ás 10:00 horas. Os aspirantes deberán asistir provistos do seu DNI (orixinal) e máscara por prevención ante a COVID-19

ACTUALIZADO 23/09/2020

Anulacion da convocatoria da segunda proba do proceso selectivo previso para o 25/09/2020, quedando a mesma posposta ata que se proceda á revisión das alegacións presentadas á primeira proba.

Anulacion da convocatoria da segunda proba do proceso selectivo previso para o 25/09/2020, quedando a mesma posposta ata que se proceda á revisión das alegacións presentadas á primeira proba.

ACTUALIZADO 09/10/2020

Alegacións, revisión das puntuacións da primeira proba e convocatoria segunda proba.

Alegacións, revisión das puntuacións da primeira proba e convocatoria segunda proba.

Prazo de alegacións: 13/10/2020 al 26/10/2020

Celebración da segunda proba o martes, 10/11/2020, na sala de informática da Casa da Cultura de Cee (3º andar), ás 09:30 horas. Os aspirantes deberán asistir provistos do seu DNI (orixinal) e máscara por prevención ante a COVID-19

ACTUALIZADO 07/11/2020

Anulación da convocatoria da segunda proba do proceso selectivo prevista para o 10/11/2020, quedando a mesma posposta ata nova convocatoria.

Anulación da convocatoria da segunda proba do proceso selectivo prevista para o 10/11/2020, quedando a mesma posposta ata nova convocatoria.

ACTUALIZADO 23/12/2020

Convocatoria da segunda proba do proceso selectivo. 

Convocatoria da segunda proba do proceso selectivo.

Celebración da segunda proba o martes, 12/01/2021, na sala de informática da Casa da Cultura de Cee (3º andar), ás 09:30 horas. Os aspirantes deberán asistir provistos do seu DNI (orixinal) e máscara por prevención ante a COVID-19

ACTUALIZADO 20/01/2021

Puntuación segunda proba, resultados finais e proposta da bolsa de emprego para futuros nomeamentos.

Puntuación segunda proba, resultados finais e proposta da bolsa de emprego para futuros nomeamentos.

Prazo de alegacións: 21/01/2021 ata o 03/02/2021 (ambos incluídos). 

ACTUALIZADO 17/08/2021

Resultados finais e orde da bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto/a

Resultados finais e orde da bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto/a

ACTUALIZADO 08/09/2021

Decreto aprobación listas definitivas e orde bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto/a

Decreto aprobación listas definitivas e orde bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto/a

 

 

Deixa un comentario

TurismoCee