Proceso selectivo para a contratación de 2 informadores turísticos en Cee

Xa saliron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as Bases da convocatoria e proceso de selección en réximen laboral temporal de 2 traballadores para oficina de información turística 2017.

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 302/2017 de data 14 de xuño de 2017 foron aprobadas as Bases que rexerán a convocatoria e o proceso de selección en réxime laboral temporal de 2 traballadores para oficina de información turística 2017.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte á de publicación das Bases no BOP.

Consulta o texto íntegro das bases:

Actualizado 21/07/2017

LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS

RESOLUCIÓN ADMITIDOS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL

RESOLUCIÓN ADMITIDOS/EXCLUIDOS E DATA DAS PROBAS

Actualizado 09/08/2017

PUNTUACIÓNS FASE CONCURSO

PUNTUACIÓNS FASE OPOSICIÓN

PUNTUACIÓNS TOTAIS E CANDIDATOS SELECCIONADOS

As reclamacións poderán presentarse entre o 10/08/2017 e o 11/08/2017 no rexistro municipal ou na forma prevista nas Leis 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas e 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Non obstante, no caso de non presentarse a documentación no rexistro xeral do Concello, deberá comunicarse a súa presentación a través de calquera medio que permita deixar constancia (fax, telegrama etc…), que deberá ter entrada no rexistro do Concello antes de que remate o prazo e hora fixados como o último día para a presentación de reclamacións

11 comentarios en “Proceso selectivo para a contratación de 2 informadores turísticos en Cee”

Deixa un comentario

TurismoCee