ACTUALIZADO 14/06/2024: Programa de conciliación “Respira 2024”

PERSOAS BENEFICIARIAS.

O programa está dirixido ás crianzas empadroadas no Concello de Cee con idades comprendidas dende os 3 e os 10 anos; que estiveran matriculados en Educación Infantil ou Primaria durante o curso 2023-2024.

NÚMERO DE PRAZAS

O número de prazas será de 40 prazas por quincena. Existen a maiores, 2 prazas reservadas, para nenas e nenos con necesidades educativas especiais.

HORARIO

Este programa levarase a cabo de luns a venres, durante os meses de xullo e agosto, excepto festivos.

O horario ordinario do programa será de mañá, de 10:00 a 14:00 horas, existindo un horario extraordinario de entrada entre as 08:00 e as 10:00 con 10 prazas dispoñibles.

Poderase escoller entre as seguintes quendas:

  • Primeira quenda: do 1 ao 12 de xullo.
  • Segunda quenda: do 15 ao 26 de xullo.
  • Terceira quenda: do 29 de xullo ao 9 de agosto.
  • Cuarta quenda: do 12 ao 23 de agosto.
  • Quinta quenda do 26 ao 30 de agosto.

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN (NON EXCLUÍNTE) E ADXUDICACIÓN DE PRAZAS.

Para outorgar as prazas terase en conta os seguintes criterios en función da puntuación que se indica no seguinte recadro:

CRITERIOS PUNTUACIÓN
SITUACIÓN LABORAL
Unidades familiares nas que ambos proxenitores/titores/acolledores teñan relación laboral en horario de mañá (e sen posibilidade de vacacións no período solicitado). No suposto de separación, divorcio ou familias monoparentais atenderase a que este requisito se cumpra respecto do proxenitor que se atope a cargo do/a menor.

Inclúese neste epígrafe a asistencia a cursos de formación impartidos dentro da formación para persoas desempregadas das distintas administración públicas; e/ou a promesa de contrato de traballo con compromiso de acreditar o contrato de traballo ao inicio do programa.

6p
Unidades familiares nas que un dos proxenitores/titores/acolledores teña relación laboral en horario laboral coincidinte co desenvolvemento da actividade. (Incompatible coa puntuación do apartado anterior). 2p
Persoas en  situación de desemprego de longa duración (acreditada documentalmente). 1p
SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR
Familias monoparentais (acreditada documentalmente ou declaración ) 1p
Vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller (acreditada documentalmente) 3p
Unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados (acreditada documentalmente). 2p
Unidades familiares con rendas inferiores a 3 veces o IPREM (acreditada documentalmente). 3p
Calquera outra situación na unidade familiar que implique risco ou vulnerabilidade no ámbito familiar, social ou laboral (acreditada mediante informe emitido polos Servizos Sociais). 2p
Mulleres maiores de 45 anos. 1p
Familias numerosas (acreditada documentalmente) 2p
Máxima puntuación 20 PUNTOS

PRAZO DE SOLICITUDE

As solicitudes poderán presentarse dende o día 23 de maio ao 3 de xuño (ambos inclusive), a través do impreso específico para esta convocatoria (ANEXO I).

MAIS INFORMACIÓN

O CIM estará dispoñible para asesorar ás familias acerca de dúbidas relacionadas co programa ou coa presentación de solicitudes.

Bases Campamento Programa Respira 2024 

Anexo de solicitude 

Anexo de baixa

ACTUALIZADO 07/06/2024

Publicación Acta I. Puntuacións provisionais RESPIRA 2024

Solicitud de Inscripción en Actividades de Conciliación- RESPIRA 2024

ACTUALIZADO 14/06/2024

Publicación Acta II: Listaxe definitiva e quendas RESPIRA 2024.

 

Deixa un comentario

TurismoCee