Financiamento das cotas á Seguridade Social para coidadores non profesionais

Entra en vigor a medida aprobada pola que se recupera o financiamento por parte da Administración Xeral do Estado das cotas á Seguridade Social derivadas dos convenios especiais que poidan subscribir as persoas coidadoras non profesionais das persoas en situación de dependencia.

O 01/04/19 entrou en vigor a medida pola que se recupera o financiamento das cotas á Seguridade Social derivadas dos convenios especiais que poidan subscribir as persoas coidadoras non profesionais das persoas en situación de dependencia.

Iso supón que, as persoas que acrediten a condición de coidador non profesional, estean percibindo unha libranza para coidados no contorno e cumpran as condicións establecidas para asinar o correspondente convenio especial, poderán subscribilo sen que iso lles supoña custo algún, xa que será a Administración Pública quen asuma o custo das devanditas cotas.

As solicitudes presentaranse nas oficinas da Seguridade Social (INSS), xunto coa seguinte documentación:

  • Resolución da prestación económinca de dependencia.
  • DNI da persoa en situación de dependencia
  • DNI da persoa coidadora non profesional

Esperando que esta información lle resulte de utilidade, reciba un cordial saúdo.

ASDO. Pilar Igledias Lema

Concelleira de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego

Deixa un comentario

TurismoCee