APROBACION INICIAL ORDENANZA PLUSVALÍA

Acordo do Pleno do Concello de Cee polo que se aproba inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.

Prazo de alegacións: 30 días hábiles a contar dende o día seguinte o da súa publicación no BOP

Deixa un comentario

TurismoCee