Elección xuiz de paz para Cee

Bando de alcaldía. Elección xuiz de paz titular

Elección de xuíz de paz titular

PRAZO

Aberto o prazo de 15 días hábiles, a contar dende o seguinte á publicación no BOP, para que as persoas interesadas e que reúnan as condicións legais, soliciten o posto por escrito dirixido a esta Alcaldía.

As solicitudes presentaranse no Rexistro do Concello de Cee ou mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DOCUMENTACIÓN

  • Fotocopia do DNI
  • Curriculum Vitae
  • Declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incapacidade e incompatibilidade para o desempeño do cargo

Deixa un comentario