ANUNCIO.Acordo interpretativo relativo á compatibilidade da actividade de tanatorio/crematorio co uso industrial conforme ás NNSS Concello de Cee e Ordenanza 2 do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial en Cee

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de abril de 2021, acordou o seguinte acordo interpretativo: PRIMEIRO.–Dado que a Ordenanza n.º 2 do PXS regula como usos característicos os de industria, almacén e talleres; así como admite unha serie de usos compatíbeis, entre …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de Crédito 2/2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 30 de abril de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO.- Aprobación inicial do Suplemento de Crédito Nº 2/2021, e en consecuencia, destinar 144.856,60 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación definitiva do expediente de suplemento de crédito nº 1/2021.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee na sesión extraordinaria realizada o día 16 de marzo de 2021, acordou a aprobación inicial do suplemento de crédito nº 1/2021, e en consecuencia, destinar 175.984,88 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: O expediente someteuse ao trámite …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción Programada Do Subministro Eléctrico

UFD. Grupo Naturgy informa da interrupción programada do subministro eléctrico. Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades do subministro da zona, informamos que o próximo día 21 de abril de 2021, de 03:00 h. a 06:00 …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción programada do subministro eléctrico

UFD. Grupo Naturgy informa da interrupción programada do subministro eléctrico. Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades do subministro da zona, informamos que o próximo día 20 de abril de 2021, de 03:00 h. a 06:00 …

Ler máis / Leer más…

AVISO. Interrupción programada do subministro eléctrico.

UFD. Grupo Naturgy informa da interrupción programada do subministro eléctrico. Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades do subministro da zona, informamos que o próximo día 20 de abril de 2021, de 00:00 h. a 03:00 …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO

ANUNCIO. Ordenanza Xeral Reguladora de Ocupación de Dominio Público local e privado con terrazas de Hostelaría

En data 17 de xaneiro de 2020 levouse a cabo a tramitación esixida conforme ao artigo 7 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas correspondentes …

Ler máis / Leer más…

ORDENANZA. Aprobación Definitiva Da Modificación Da Ordenanza Fiscal Reguladora Do ICIO

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas …

Ler máis / Leer más…

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee