Actualizado 19/05/2023: APROL RURAL 2023

Recibida resolución de concesión da Consellería de Emprego e Igualdade en relación ao expediente TR351G 2023/000005-1 pola que se concede unha subvención para a contratación dun traballador o abeiro da A Orde do 9 de xaneiro de 2023 establece as bases que regulan as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) e procede a convocalas para o exercicio do ano 2023 (DOG núm. 22, do 1 de febreiro de 2023)

Visto que a orde de convocatoria establece “As entidades beneficiarias da subvención solicitarán as persoas traballadoras que necesiten mediante a presentación de oferta de emprego na oficina pública de emprego, nos modelos normalizados para o efecto, facendo referencia aos requisitos e características que deben reunir as persoas traballadoras que se contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes aos postos de traballo ofertados, debendo presentarse unha por cada categoría profesional dentro de cada ocupación, que deberá responder á codificación prevista no Catálogo nacional de ocupacións (CNO)…”

Este Concello procederá a contratación dentro do programa APROL RURAL 2023, unha vez publicadas as bases do proceso selectivo na SEDE, dun traballador para o desenvolvemento do servizo “Brigada de obras e servizos de mantemento e conservación” a través de oferta de emprego ante o SEPE de Cee,

 • Contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral.
 • Duración: Nove (9) meses
 • Nº de traballadores: 1.
 • Selección de candidatos: Oferta de emprego no Servizo Público de Emprego.
 • Requisitos específicos: Orde do 9 de xaneiro de 2023 establece as bases que regulan as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) e procede a convocalas para o exercicio do ano 2023 (DOG núm. 22, do 1 de febreiro de 2023)

Colectivos prioritarios.

“5. Terán preferencia, en todo caso, os colectivos con especiais dificultades de inserción laboral e, se é o caso, aqueles que teñan previsto a realización deste tipo de medidas no seu itinerario de inserción profesional, tales como:

 1. a) Mulleres, en especial aquelas que acrediten a condición de vítimas de violencia de xénero.
 2. b) Menores de 30 anos, en especial as persoas demandantes do primeiro emprego ou aquelas sen cualificación profesional.
 3. c) Persoas paradas de longa duración.
 4. d) Persoas con discapacidade.
 5. e) Persoas desempregadas que esgotasen as prestacións e subsidios por desemprego a que tivesen dereito.
 6. f) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.
 7. g) Integrantes de colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión social, especial­mente persoas beneficiarias da renda de integración social de Galicia.

Así mesmo, terase en conta o menor nivel de protección por desemprego das posibles persoas beneficiarias, así como a existencia de responsabilidades familiares, entendéndo­se por estas ter a cargo da persoa traballadora desempregada que se contrate o/a cónxuxe, parella de feito, fillos e fillas menores de vinte e seis anos ou maiores con discapacidade, persoas maiores incapacitadas ou menores en acollemento”.

Más información: Técnico local de emprego.

ACTUALIZADO 05/05/2023

Proceso selectivo contratacion Aprol rural 2023.

Bases da convocatoria.

Relación de candidatos remitidos polo SEPE e apertura de prazo de presentación de solicitudes de participación.

ACTUALIZADO 11/05/2023

Publicación listas admitidos e convocatoria probas proceso selectivo APROL 2023

Bases reguladoras do proceso de selección para contratación dun peón para a obra/servizo Brigada de obras e servizos de mantemento e conservación APROL 2023.

4 comentarios en «Actualizado 19/05/2023: APROL RURAL 2023»

 1. Un pobo ou un cidadán que opta por mirar sen ver, oír sen escoitar, falar sen dicir nada, actuar sen cuestionar e renegar sen facer valer o seu dereito a propoñer e transformar, ten o seu camiño asegurado ao fracaso, ao estancamento e probablemente á derrota, peor aínda si non ten a motivación ou vontade para saír da ignorancia, iso pasa na vida de Cee e seguerá pasando mentres os veciños sean cegos e sumisos ante un apelido.
  Váyase ao carallo señora alcaldesa, xa estou farto das suas cacicadas.
  Vaia sachar patacas.

  Responder

Deja un comentario

TurismoCee