Servizos

sdfadfasdf


Normalización lingüística

O Concello de Cee presta especial atención á galeguización dos seus servizos, cumprindo deste xeito a lexislación vixente en materia de normalización lingüística. É por iso polo que desde o ano 2009, o concello conta cun Servizo de Normalización Lingüíst...
Servizo Municipal de Deportes

Servizo Municipal de Deportes

O Servizo Municipal de Deportes de Cee é o órgano encargado de promover, coordinar e desenvolver as actividades físico-deportivas dentro do municipio. Entre os seus cometidos están: Fomentar a actividade física e o deporte como medio de de...
Servizos sociais

Servizos sociais

Os servizos sociais comunitarios constitúen o punto de acceso normalizado e o primeiro nivel de intervención do sistema galego de servizos sociais que garante: O dereito de acceso universal ao sistema galego de servizos sociais nos termos recoñecidos no...
Cultura

Cultura

A área de Cultura do Concello de Cee asume un papel moi destacado dentro dos servizos que ofrece o concello xa que Cee destaca pola súa relación coa cultura e o ocio da Costa da Morte. Seguramente, pola súa vinculación ao mundo da educación e moi da ma...
Urbanismo e obras públicas

Urbanismo e obras públicas

A área de Urbanismo e obras públicas do Concello de Cee pretende lograr unha vila de características urbanas, recuperando espacios degradados con materiais como a pedra e o ferro como elementos fundamentais. Se pretenden conservar os vestixios de antigüidade que...

Medio ambiente

En construcción. Desculpen as molestias

Emprego e promoción económica

A área de Emprego e Promoción Económica de Cee é a encargada de facilitar o desenvolvemento do contorno socioeconómico do municipio así como de supervisar e fomentar a creación de emprego. Os beneficiarios de este servizo son todos os emprendedores, empresa...

Seguridade Cidadá

A área de Seguridade Cidadá comprende todos aqueles organismos destinados a asegurar a convivencia pacífica, a erradicación da violencia, a utilización pacífica e ordenada de vías e de espazos públicos e, en xeral, a evitar a comisión de delitos e faltas...
TurismoCee