ACTUALIZADO 17/10/2023: BECAS PARA GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLO DE CEE. CURSO 2023-2024

O concello de Cee ven de convocar a través do BOP, a convocatoria de bolsas de comedor escolar para o presente curso 2023/2024

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS PARA GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLLO DE CEE CURSO 2023-2024

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631858)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8 da Lei 38/2003, del 17 denovembro, Xeral de Subvencións, publicase o extracto da convocatoria.

O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións.

1º Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarios desta convocatoria o alumnado dos centros nos que se realice o segundo ciclo de educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, escolarizados en centros educativos do termo municipal de Cee, sostidos con fondos públicos que dispoñan de servizo de comedor e que cumpran os requisitos desta convocatoria.

2º Finalidade:

Contribuir a paliar os gastos que xenera o pagamento dos gastos de comedor escolar dos cursos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e ESO, mediante o abono de todo ou parte dos gastos de comedor escolar a unidades familiares en situación de vulnerabilidade

3º Bases reguladoras:

As aprobadas por resolución da Alcaldesa, poden consultarse na páxina web do Concello e na Base Nacional de Subvencións.

4º Importe:

A contía da bolsa será o importe total dos gastos de comedor escolar. O inicio do pagamento estará supeditado á data da resolución da concesión das bolsas.

A partida orzamentaria á que se imputarán os gastos é a 231/481.00.

5º. Procedemento de solicitudes.

As solicitudes formalizaranse por escrito en modelo normalizado achegando a documentación sinalada nas bases.

6º. Prazo de solicitudes.

O prazo de solicitudes será de 20 días hábiles dende o día seguinte á publicación das bases da convocatoria no BOP. (Ata o 21 de xullo, inclusive)

Firmado dixitalmente ó margen.

Sra alcaldesa.

Margarita Lamela Louzán

Prazo de Solicitude: 20 días hábiles. (Ata o  21 de xullo)

Podes consultar aquí as bases da convocatoria, onde encontrarás os requisitos esixidos, documentación necesaria para a presentación da solicitude, etc

BASES DA CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COMEDOR 2023/2024

ANEXO BASES BOLSAS DE COMEDOR 2023/2024

ACTUALIZADO 04/08/2023

Acta da comisión de baremación da convocatoria do programa municipal de bolsas para gastos de comedor escolar do concello de Cee. Curso 2023/2024

Acta da comisión de baremación da convocatoria do programa municipal de bolsas para gastos de comedor escolar do concello de Cee. Curso 2023/2024

Prazo de alegacións: Do 7 ao 22 de agosto (Ambos inclusive)

ACTUALIZADO 18/09/2023

Acta II da Comisión de Baremación da convocatoria do programa municipal de bolsas para gastos de comedor escolar do concello de Cee. Curso 2023/2024

Acta II da Comisión de Baremación da convocatoria do programa municipal de bolsas para gastos de comedor escolar do concello de Cee. Curso 2023/2024

Prazo de alegacións: Do 19 de setembro ao 2 de outubro (Ambos inclusive)

ACTUALIZADO 17/10/2023

Resolución da convocatoria do programa municipal de bolsas para gastos de comedor escolar do concello de Cee. Curso 2023/2024

Resolución da convocatoria do programa municipal de bolsas para gastos de comedor escolar do concello de Cee. Curso 2023/2024

 

Deja un comentario

TurismoCee