AGADER

Plan de Melloras de Camiños de Titularidade Municipal de acceso a parcelas agrícolas.

Axudas destinadas a ampliar, acondicionar e conservar a rede de camiños de titularidade municipal de tódolos concellos de Galicia, co obxecto de mellorar a calidade de vida da poboación rural.
A súa concesión incide directamente na Área focal 2A (mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola).
FINANCIACIÓN TÍTULO DO PROXECTO DATA DE CONCESIÓN AXUDA CONCEDIDA DESAGREGACIÓN POR FONTES COFINANCEIRAS
A presente axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, no marco da medida 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020. Mellora de camiño en Codesos (Pereiriña) 16/07/2020 23.247,85 € FEADER – 75 %

MAPAMA – 7,5 %

XTA. GALICIA – 17,5 %

A presente axuda está financiada con cargo á conta orzamentaria dos orzamentos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 14-A1-712A-760.0 Mellora de acceso a Bermun (Pereiriña) 22/04/2021 35.362,99 € AGADER

Medidas Leader do PDR de Galicia 2014-2020

No marco do PDR  de Galicia 2014-2020 tramitou a medida 19 Leader, amparada así mesmo por o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen  disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, regula no título III, capítulo II o desenvolvemento local participativo (DLP)

CONVOCATORIA 2021-2022. SUBMEDIDA 19.2

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

GDR: 22 Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte.
Nº de expediente: L21 1920 22 0140
Titulo: Dotación de equipamento para aulas de formación e punto de acceso a internet.

TurismoCee