Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral do Concello de Cee

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo:

a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, categoría, funcións, retribucións e forma de provisión que se indican na ficha anexa.

b) Responsábel da Casa da Cultura de Ameixenda, co código 06.01.02, e a natureza, categoría, funcións, retribucións e forma de provisión que se indican na ficha anexa.

Sométese o expediente a información pública polo prazo de 20 días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas, conforme establece o artigo 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello [dirección https://www.cee.gal].

Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

Unha vez aprobada definitivamente, remitirase copia aos órganos competentes da Administración xeral do Estado e da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de trinta días, e será publicada integramente no boletín oficial da provincia.

Cee, 1 de febreiro de 2021.

Alcaldesa do Concello de Cee

Margarita Lamela Louzán

Documentos

Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do persoal laboral do Concello de Cee
Proposta Modificación RPT

Prazo de alegacións

Do 05/02/2021 ata o 04/03/2021 (ambos inclusive)

Deixa un comentario

TurismoCee