ANUNCIO

ANUNCIO. Ordenanza Xeral Reguladora de Ocupación de Dominio Público local e privado con terrazas de Hostelaría

En data 17 de xaneiro de 2020 levouse a cabo a tramitación esixida conforme ao artigo 7 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas correspondentes …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Ordenanza Xeral Reguladora de Ocupación de Dominio Público local e privado con terrazas de Hostelaría

ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de crédito 1/2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión extraordinaria celebrada o día 16 de marzo de 2021, acordou a aprobación inicial do Suplemento de Crédito Nº 1/2021, e en consecuencia, destinar 175.984,88 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE CONCEPTO 151/624 73.000€ Elementos …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de crédito 1/2021

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Cee. Expte. 2020/C002/000033

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo: a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, …

Ler máis / Leer más…Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Cee. Expte. 2020/C002/000033

ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO.- Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021. SEGUNDO.- Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo de …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

ANUNCIO. Aprobación inicial da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a atribución do nome de Dª Mª CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO, escritora, á zona axardinada situada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee. SEGUNDO. Notificar …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Aprobación inicial da atribución do nome de Dª Mª Concepción Blanco Blanco á zona axardinada detrás do Mercado de Abastos da Vila de Cee.

ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o 26.06.2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: Primeiro.- Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, por un prazo de 50 anos, con destino a nova oficina de emprego da área funcional de Cee, a antiga Casa Consistorial de Cee (ou antiga casa …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

ANUNCIO Aprobada inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, con data do 26.06.2020, a Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa (BOP nº 299 do 31.12.1998), no seguinte senso: Introducir …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

TurismoCee