ANUNCIO. Aprobación definitiva de padróns fiscais de taxas municipais.

ANUNCIO.  Téndose aprobado provisionalmente, mediente resolución da Alcaldía, os padróns fiscais da taxa pola prestación de servicio de recollida do Lixo, Mantemento do Cemiterio Municipal e vados, correspondentes ao exercicio 2021, sométense a exposición pública os padróns fiscais referidos polo prazo dun mes, para os efectos da súa consulta e …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación inicial do suplemento de crédito 3/2021.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO.–Aprobación inicial do suplemento de crédito n.º 3/2021, e, en consecuencia, destinar 66.960,32 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias:   …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO.Aprobación definitiva do Expediente de Suplemento de Crédito nº. 2/2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de abril de 2021, acordou aprobar inicialmente o suplemento de crédito n.º 2/2021 e, en consecuencia, destinar 144.856,60 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE CONCEPTO 153.2/619.00 89.447,30 …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO.Acordo interpretativo relativo á compatibilidade da actividade de tanatorio/crematorio co uso industrial conforme ás NNSS Concello de Cee e Ordenanza 2 do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial en Cee

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de abril de 2021, acordou o seguinte acordo interpretativo: PRIMEIRO.–Dado que a Ordenanza n.º 2 do PXS regula como usos característicos os de industria, almacén e talleres; así como admite unha serie de usos compatíbeis, entre …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de Crédito 2/2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 30 de abril de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO.- Aprobación inicial do Suplemento de Crédito Nº 2/2021, e en consecuencia, destinar 144.856,60 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación definitiva do expediente de suplemento de crédito nº 1/2021.

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee na sesión extraordinaria realizada o día 16 de marzo de 2021, acordou a aprobación inicial do suplemento de crédito nº 1/2021, e en consecuencia, destinar 175.984,88 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: O expediente someteuse ao trámite …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO

ANUNCIO. Ordenanza Xeral Reguladora de Ocupación de Dominio Público local e privado con terrazas de Hostelaría

En data 17 de xaneiro de 2020 levouse a cabo a tramitación esixida conforme ao artigo 7 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas correspondentes …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación Inicial do Suplemento de crédito 1/2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión extraordinaria celebrada o día 16 de marzo de 2021, acordou a aprobación inicial do Suplemento de Crédito Nº 1/2021, e en consecuencia, destinar 175.984,88 € do remanente para gastos xerais a incrementar as seguintes aplicacións orzamentarias: APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE CONCEPTO 151/624 73.000€ Elementos …

Ler máis / Leer más…

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Cee. Expte. 2020/C002/000033

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, creando os seguintes postos de traballo: a) Dirección do CIM – Psicólogo/a do CIM, co código 05.03.01, e a natureza, …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee en sesión ordinaria celebrada o día 26 de febreiro de 2021, acordou aprobar inicialmente: PRIMEIRO.- Aprobación inicial do Plan Estratéxico de Subvencións 2021. SEGUNDO.- Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo de …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee